bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie bilansu za 2023 r.

Status prawny i majątek

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pobierz bilans

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Pobierz bilans

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Pobierz bilans

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Pobierz bilans

Status prawny

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, jego siedzibą jest miasto Konin. Centrum tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz. 1537),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 89 , poz.824),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz.825),
  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
  • statutu.

Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Struktura własnościowa

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie posiada w trwałym zarządzie:

  1. nieruchomość zabudowaną położoną w Koninie, ul. Sosnowa 14, oznaczoną w ewidencji jako obręb Glinka, arkusz mapy 9, działka nr 71/15 o powierzchni 0,2396 ha oraz nr 71/18 o powierzchni 0,0105 ha zapisanej w księdze weczystej KW65374 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie.
  2. nieruchomość zabudowaną, położoną w Koninie przy ul. Przemysłowej 7.

Nieruchomości stanowią własność Województwa Wielkopolskiego i przekazane zostały w trwały zarząd na cele związane z prowadzeniem działalności oświatowej.

Majątek w dyspozycji Centrum

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną (dwie pracownie komputerowa, wysokiej jakości sprzęt dydaktyczny, specjalistyczne pomoce naukowe).

Łączna wartość księgowa majątku wynosi około 2 731 000 zł.Opublikował: Mariusz Kordylewski
Publikacja dnia: 09.05.2023
Podpisał: Mariusz Kordylewski
Dokument z dnia: 09.05.2023
Dokument oglądany razy: 2 879