bip.gov.pl
RSS
A A A K

Kompetencje osób sprawujących funkcje

 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor.
 2. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 3. W Centrum tworzy się stanowisko wicedyrektora i kierownika pracowni.
 4. Stanowisko wicedyrektora i kierownika pracowni powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor Centrum.
 5. W Centrum mogą być tworzone na określony czas stanowiska kierownika projektu oraz kierownika kursu.
 6. Stanowiska kierownika projektu oraz kierownika kursu, na wniosek kierownika pracowni, powierza dyrektor Centrum.
 7. Dyrektor Centrum w szczególności:
  • jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i pełni wobec nich rolę pracodawcy,
  • ustala i zatwierdza dla wszystkich pracowników Centrum zakresy czynności i kompetencji,
  • opracowuje plan pracy Centrum na dany rok szkolny, przedstawia go do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu Centrum,
  • przedstawia Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi prowadzącemu Centrum sprawozdanie z wykonania planu pracy za dany rok szkolny,
  • opracowuje i zatwierdza regulamin organizacyjny Centrum,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą doradców metodycznych oraz dokonuje oceny ich pracy,
  • zarządza majątkiem i środkami finansowymi Centrum,
  • reprezentuje Centrum na zewnątrz.
 8. Do zadań wicedyrektora Centrum należy:
  • wykonywanie zadań wynikających z przydziału czynności i kompetencji ustalonych przez dyrektora Centrum,
  • zastępowanie, w pełnym zakresie praw i obowiązków, dyrektora Ośrodka w czasie jego nieobecności.
 9. Kierownik pracowni w szczególności:
  • kieruje pracami przypisanymi do realizacji przez pracownię,
  • opracowuje przydziały czynności dla pracowników pracowni i przedstawia je do zatwierdzenia dyrektorowi Ośrodka,
  • jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników pracowni,
  • wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora Centrum.
 10. Do obowiązków kierownika projektu oraz kierownika kursu należy realizacja zadań ustalonych w czasowym powierzeniu czynności przez dyrektora Centrum.


Opublikował: Mariusz Kordylewski
Publikacja dnia: 12.07.2015
Podpisał: Mariusz Kordylewski
Dokument z dnia: 12.07.2015
Dokument oglądany razy: 3 938