bip.gov.pl
RSS
A A A K

Status prawny i majątek

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Pobierz bilans

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Pobierz bilans

Status prawny

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, jego siedzibą jest miasto Konin. Centrum tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. Centrum działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz. 1537),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 89 , poz.824),
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz.825),
  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
  • statutu.

Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Struktura własnościowa

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie posiada w trwałym zarządzie:

  1. nieruchomość zabudowaną położoną w Koninie, ul. Sosnowa 14, oznaczoną w ewidencji jako obręb Glinka, arkusz mapy 9, działka nr 71/15 o powierzchni 0,2396 ha oraz nr 71/18 o powierzchni 0,0105 ha zapisanej w księdze weczystej KW65374 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie.
  2. nieruchomość zabudowaną, położoną w Koninie przy ul. Przemysłowej 7.

Nieruchomości stanowią własność Województwa Wielkopolskiego i przekazane zostały w trwały zarząd na cele związane z prowadzeniem działalności oświatowej.

Majątek w dyspozycji Centrum

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną (dwie pracownie komputerowa, wysokiej jakości sprzęt dydaktyczny, specjalistyczne pomoce naukowe).

Łączna wartość księgowa majątku wynosi około 2 731 000 zł.Opublikował: Mariusz Kordylewski
Publikacja dnia: 22.06.2020
Podpisał: Mariusz Kordylewski
Dokument z dnia: 22.06.2020
Dokument oglądany razy: 1 590