bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany kadrowe

Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Wprowadzony zarządzeniem nr 23/14 Dyrektora CDN w Koninie z dnia 15.10.2014.

Zobacz/pobierz regulamin organizacyjny (pdf)

Kierownictwo Centrum

Działalnością Centrum kieruje dyrektor – Jarosław Jankowski;

a ponadto w skład kierownictwa wchodzą:

 • wicedyrektor – Danuta Jaszczak;
 • kierownicy pracowni;
 • kierownik działu – Marek Rogala;
 • główny księgowy – Mirosława Kozielska.
Pracownia Informacji Pedagogicznej i Doradztwa

W pracowni zatrudnieni są:

 • Iwona Hudańska – nauczyciel konsultant, kierownik pracowni;
 • Zbigniew Budny – nauczyciel konsultant;
 • Grażyna Frydrychowicz – nauczyciel konsultant;
 • Mariusz Kordylewski – nauczyciel konsultant.

Do zadań pracowni należy:

 • wspomaganie doradców metodycznych w tworzeniu i unowocześnianiu warsztatu pracy oraz w ich rozwoju zawodowym,
 • organizowanie we współpracy z Pracownią Kształcenia Ustawicznego specjalistycznych kursów, konferencji i seminariów dla doradców metodycznych,
 • diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli, kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz określanie potrzeb w zakresie dokształcania i doskonalenia,
 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych doradców i konsultantów,
 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej, wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego z wykorzystaniem do tego technologii informatycznej,
 • prezentacja i udostępnianie zainteresowanym osobom programów nauczania, podręczników szkolnych, środków dydaktycznych i innych materiałów edukacyjnych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej wspierającej wdrażanie reformy systemu edukacji oraz upowszechniającej wartościowe doświadczenia edukacyjne, recenzowanie materiałów szkoleniowych,
 • współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi w kraju i województwie ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz rozwoju oświaty,
 • promocja Centrum i jego działalności,
 • prowadzenie Biblioteczki Centrum,
 • wydawanie pisma publicystyczno-informacyjnego "Koniński Kurier Oświatowy", promocja własnych wydawnictw edukacyjnych,
 • realizacja zadań na podstawie porozumień z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w zakresie m.in. diagnozowania pracy szkół, opracowywania opinii i ekspertyz merytorycznych.
Pracownia Wspracia Procesowego

W skład pracowni wchodzą:

 • Aldona Olesiak – nauczyciel konsultant, kierownik pracowni;
 • Aleksandra Czaplicka-Wojtas – nauczyciel konsultant;
 • Barbara Jaworowicz – nauczyciel konsultant;
 • Lidia Kantek – nauczyciel konsultant;
 • Beata Barancewicz-Kaszubowska – nauczyciel konsultant.

Do zadań pracowni należy:

 • organizowanie i prowadzenie kompelskowego wsparcia szkół w celu podniesienia jakosci ich pracy oraz podejmowanie dzialań zgodnie z potrzebami szkół, placówek ośwatowych i organów prowadzących.
Pracownia Kształcenia Ustawicznego

W pracowni zatrudnieni są:

 • Małgorzata Pogodska – nauczyciel konsultant, kierownik pracowni;
 • Piotr Gołdyn – nauczyciel konsultant;
 • Agnieszka Szymczak – nauczyciel konsultant;
 • Dorota Wrzesińska – nauczyciel konsultant;
 • Wioletta Poturała – nauczyciel konsultant.

Do zadań pracowni należy:

 • programowanie i organizowanie zgodnie z ustalonymi potrzebami na dany rok szkolny specjalistycznych kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli umożliwiających ich rozwój merytoryczny oraz awans zawodowy,
 • udział w doskonaleniu nauczycieli doradców w porozumieniu z Pracownią Doradztwa,
 • realizacja zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły, placówki oświatowe, samorządy lokalne i inne instytucje oświatowe,
 • planowanie, przygotowanie programowe form kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz zapewnienie kadry pedagogicznej, w tym kierowniczej kursów kwalifikacyjnych i doskonalących,
 • organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń między szkołami, placówkami oświatowymi, zespołami nauczycieli i dyrektorów,
 • planowanie, przygotowywanie i organizowanie form kształcenia ustawicznego dla pracowników Centrum,
 • projektowanie piśmienniczych i elektronicznych materiałów edukacyjnych i środków dydaktycznych wspomagających kształcenie ustawiczne nauczycieli, dokumentowanie działalności dydaktycznej,
 • prowadzenie rejestru świadectw, zaświadczeń ukończenia form kwalifikacyjnych i doskonalących.
Nauczyciele doradcy współpracujący z Centrum

Poniżej podano imię i nazwisko nauczyciela doradcy oraz specjalność:

 • Jolanta Staszak, biologia;
 • Olga Wagner-Zaskórska, przyroda.
Biuro Obsługi Nauczyciela

Zatrudnieni są:

 • Lidia Kruczkowska – specjalista ds. obsługi nauczycieli;
 • Jolanta Nowak – starszy specjalista.

Do zadań działu BON należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń na szkolenia,
 • wydawanie zaświadczeń ukończenia form doskonalenia,
 • udzielanie informacji,
 • przyjmowanie interesantów.
Dział administracyjno-obsługowy

W dziale administracyjno-obsługowym zatrudnieni są:

 • Elżbieta Woźniak – samodzielny referent;
 • Marta Kulczewska – referent ds. administracji;
 • Sylwia Szafrańska – specjalista ds. administracji;
 • Adam Charzewski – pracownik obsługi;
 • Dorota Żabierek – pracownik obsługi;
 • Wiesław Pietrzak – pracownik obsługi.

Do zadań działu administracyjno-obsługowego należy:

 • realizacja zadań administracyjno-obsługowych,
 • gospodarowanie i nadzór nad majątkiem Centrum,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Centrum,
 • organizowanie przetargów zgodnie z zasadami postępowania zawartymi w ustawie budżetowej i ustawie o zamówieniach publicznych.
Księgowość

W księgowości zatrudnieni są:

 • Mirosława Kozielska – główny księgowy;
 • Alina Marciniak – specjalista ds. płac;
 • Julita Chojnacka – specjalista ds. księgowych;
 • Grażyna Brzozowska – księgowa.

Do zadań księgowości należy:

 • gospodarowanie i nadzór nad majątkiem Ośrodka,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Ośrodka,
 • kompleksowe rozliczanie środków finansowych Ośrodka,
 • organizowanie przetargów zgodnie z zasadami postępowania zawartymi w ustawie budżetowej i ustawie o zamówieniach publicznych.
Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów (CDN PBP w Koninie)

W dziale zatrudnieni są:

 • Magdalena Włodarkiewicz – kierownik;
 • Laura Lewnadowska – nauczyciel bibliotekarz;
 • Agnieszka Mucha-Barciszewska – nauczyciel bibliotekarz;
 • Anna Sosnowska – nauczyciel bibliotekarz.

Do zadań działu należy:

 • rozpoznawanie potrzeb czytelniczych nauczycieli,
 • rozpoznawanie rynku wydawniczego oraz dokonywanie zakupów wydawnictw,
 • opracowywanie bieżące i retrospektywne zbiorów,
 • prowadzenie dokumentacji zbiorów i ubytków,
 • selekcja i ubytkowanie; skontrum zbiorów,
 • prowadzenie katalogów i kartotek kartkowych oraz komputerowej bazy danych,
 • tworzenie słownika haseł przedmiotowych zgodnie z JHP BP,
 • prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej dla bibliotek szkolnych w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów.
Dział udostępniania zbiorów (CDN PBP w Koninie)

W dziale zatrudnieni są:

 • Mira Olszak – kierownik;
 • Agata Haberman – nauczyciel bibliotekarz;
 • Dorota Waszkiewicz – nauczyciel bibliotekarz;
 • Agnieszka Jarolewska – nauczyciel bibliotekarz;
 • Jadwiga Chmiel – starszy magazynier;
 • Danuta Ligocka – magazynier;
 • Gertruda Rosiak – magazynier.

Do zadań działu należy:

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych przy pomocy programu bibliotecznego SOWA,
 • udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych,
 • prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników,
 • prowadzenie współpracy międzybibliotecznej w zakresie wypożyczeń,
 • dbałość o zbiory, ustawienie oraz zabezpieczenie w magazynach,
 • prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej bibliotekom szkolnym w zakresie udostępniania zbiorów.
Dział informacyjno-bibliograficzny i czytelni (CDN PBP w Koninie)

W dziale zatrudnieni są:

 • Aleksandra Czajkowska – kierownik;
 • Agnieszka Lewandowska – nauczyciel bibliotekarz;
 • Iwona Wojtalik – nauczyciel bibliotekarz.

Do zadań działu należy:

 • udostępnianie księgozbioru podręcznego, czasopism i multimediów w Czytelni oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • prenumerata i akcesja wydawnictw ciągłych,
 • prowadzenie katalogów zasobów czytelni oraz kartoteki zagadnieniowej w formie kartkowej i elektronicznej,
 • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
 • sporządzanie zestawień bibliograficznych,
 • prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej dla bibliotek szkolnych w zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy.
Pracownicy administracji i obsługi(CDN PBP w Koninie)

Zatrudnieni są:

 • Elżbieta Smętkiewicz – specjalista ds. administracji;
 • Grzegorz Ławniczak – operator urządzeń i konserwator urządzeń;
 • Sebastian Januszkiewicz – operator sprzętu audiowizualnego;
 • Jadwiga Chmiel – starszy magazynier;
 • Danuta Ligocka – pracownik obsługi;
 • Gertruda Rosiak – pracownik obsługi.
Filia w Kole (CDN PBP w Koninie)

W filii zatrudnieni są:

 • Krystyna Kowalczyk – kierownik;
 • Iwona Kujawa – nauczyciel bibliotekarz;
 • Romana Budynek – nauczyciel bibliotekarz;
 • Katarzyna Krzyżanowicz – pracownik obsługi.
Filia w Słupcy (CDN PBP w Koninie)

W filii zatrudnieni są:

 • Hanka Kasperska-Stróżyk – kierownik;
 • Anna Chudzińska – nauczyciel bibliotekarz;
 • Henryka Świątnicka – pracownik obsługi.
Filia w Turku (CDN PBP w Koninie)

W filii zatrudnieni są:

 • Ewa Kiwak – kierownik;
 • Agnieszka Graczyk – nauczyciel bibliotekarz;
 • Katarzyna Łazuga – nauczyciel bibliotekarz;
 • Zofia Izydorczyk – pracownik obsługi.Opublikował: Mariusz Kordylewski
Publikacja dnia: 28.03.2018
Podpisał: Mariusz Kordylewski
Dokument z dnia: 28.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 544